dotacja do85%

Opracowanie nowych produktów i usług

 • przeprowadzenie lub zakup prac B+R
 • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania oraz internacjonalizacji
 • pomoc przy ochronie własności przemysłowej

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Bon może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej:

 • przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali)
 • wdrożenie wyników nabytych prac badawczo rozwojowych
 • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu / usługi / technologii, w tym na specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii
 • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania, w tym m.in. optymalizację procesów logistycznych, automatyzację obiegu dokumentów
 • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw
 • doradztwo w zakresie przejścia procedury ochrony praw własności przemysłowej
 • doradztwo w zakresie internacjonalizacji, w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych
 • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym na analizy marketingowe, analizy finansowo- – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania
 • dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych
Z finansowania mogą skorzystać:
 • partnerstwa / zrzeszenia MŚP
 • od 31.03.2016 r. do 19.04.2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego
 • Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
flaga UE

Przykład dotacji

Michał od trzech lat prowadzi firmę transportową położoną na terenie województwa lubuskiego. W ostatnim kwartale stworzył nowy plan jej rozwoju. Zamierza teraz zakupić w jednostce badawczo -rozwojowej opracowanie projektu aplikacji zarządzającej optymalizacją kosztów funkcjonowania floty transportowej. Nowe oprogramowanie ma obniżyć przede wszystkim koszty funkcjonowania firmy i zredukować liczbę transportów bez załadunku. 

Obecnie Michał szuka źródeł finansowania swoich zamierzeń. Potrzebuje środków na: doradztwo we wdrożeniu nowych procesów zarządzania oraz testowanie nowego oprogramowania.

Na pokrycie wymienionych kosztów firma może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.