dotacja do85%

Promocja eksportu

 • opracowanie strategii rozwoju eksportu
 • udział w targach, delegacjach, misjach gospodarczych
 • finansowanie wprowadzenia wyrobów na rynki zagraniczne

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dotacja będzie przeznaczona na:

 • realizację strategii eksportowej i planu rozwoju działań eksportowych opracowanego przez przedsiębiorcę,
 • wynajęcie, budowę i obsługę stoiska wystawowego na targach zagranicznych,
 • finansowanie delegacji i zakwaterowania pracowników uczestniczących w targach i misjach gospodarczych,
 • finansowanie transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach,
 • finansowanie opłaty rejestracyjnej, rezerwację miejsca wystawowego na targach, koszty wpisu do katalogu targowego,
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach,
wykonanie badania popytu na produkt lub usługę, które mają być eksportowane.
 • Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • 31.08.2016 r. - 28.10.2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego
 • Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
flaga UE

Przykład dotacji

Kamila prowadzi na terenie województwa lubuskiego firmę, która produkuje nowe kosmetyki na bazie zakupionych licencji. Analizując zapytania i maile, Kamila zauważyła, że w ostatnim okresie zainteresowanie ofertą jej firmy za granicą rośnie, zaczęła zatem rozważać rozszerzenie eksportu o dwa nowe rynki europejskie. Przed wejściem na rynek hiszpański i włoski Kamila opracowała zmodyfikowaną strategię rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającą plan rozwoju działań eksportowych wraz z harmonogramem planowanych działań eksportowych na okres dwóch lat. Obecnie przystępuje do realizacji zadań zapisanych w strategii. W związku z tym planuje udział w zagranicznych targach branżowych i zamierza organizować misje handlowe w Mediolanie i Madrycie. W najbliższych dwóch latach ma zamiar wynająć, zbudować i obsłużyć stoiska wystawowe na targach zagranicznych oraz sfinansować delegacje i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w targach i misjach gospodarczych. Zamierza także sfinansować opłaty rejestracyjne, rezerwację miejsca wystawowego, koszty wpisu do katalogu targowego, a także udział w seminariach, kongresach i konferencjach.

Na opłacenie wymienionych kosztów firma może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.