dotacja do85%

Opracowanie nowych produktów i usług

 • wdrożenie wyników B+R
 • wsparcie inwestycji
 • realizacja produkcji

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac B+R, w tym m.in. uruchomienie produkcji masowej przez przedsiębiorcę, rozpoczęcie świadczenia usług opartych na wynikach prac B+R, uruchomienie nowych / innowacyjnych procesów
Zakup nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych, a także znacząco ulepszonych produktów lub usług o charakterze innowacyjnym (niezbędna opinia o innowacyjności); w. Wydatki mogą być przeznaczone na:
 • realizacji zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację;
 • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia i unowocześnienia działalności gospodarczej
 • inwestycje w patenty i licencje niezbędne do prowadzenia i unowocześnienia działalności gospodarczej
 • tworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną,  w tym zakup sprzętu, oprogramowania, licencji, usług IT
 • modernizację i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody
 • wprowadzenie nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług, w tym sprzedaż  internetową (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji, usług IT )
 • do 85% kosztów kwalifikowanych
 • Finansowanie przeznaczone jest wyłącznie dla MŚP
 • 31.03.2016 r. - 31.05.2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego
 • 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne
flaga UE

Przykład dotacji

Tomasz od trzech lat prowadzi firmę zajmującą się produkcją ekologicznej żywności, działającą na terenie województwa lubuskiego. Ostatnio zakupił nowe patenty i licencje na produkcję jogurtów w oparciu o nowe związki bakterii. Licencje zostały opracowane przez jednostki naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym roku w celu wdrożenia nowych produktów i zwiększenia przewagi konkurencyjnej Tomasz musi zainwestować w nowe linie technologiczne do produkcji serów i jogurtów na bazie zakupionych licencji. Nakłady finansowe poniesione w sektorze produkcji wymagają obniżenia kosztów sprzedaży. Tomasz zamierza stworzyć nowy kanał dystrybucji w postaci sklepu internetowego. W  związku z tym zakupi dodatkowo oprogramowanie i serwery oraz sprzęt komputerowy.

Obecnie Tomasz szuka zewnętrznych źródeł finansowania swoich zamierzeń. Na pokrycie planowanych kosztów firma Tomasza może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.