dotacja do85%

Tworzenie żłobków i klubów malucha

 • tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • zakładania żłobków i klubów dziecięcych
 • finansowanie powrotu do pracy rodziców dzieci do lat 3

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

 • Firma może utworzyć żłobek lub klub malucha dla swoich pracowników
 • Osoba prowadząca działalność gospodarczą może utworzyć żłobek lub klub dziecięcy i w ten sposób rozpocząć nowy rodzaj działalności lub rozwinąć dotychczasową działalność polegającą na opiece nad dziećmi do lat 3

Konkretnie dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • sfinansowanie utworzenia i funkcjonowania przez pierwszy rok miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • sfinansowanie utworzenia żłobków przyzakładowych i klubów dziecięcych,
 • tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 obecnie już istniejących,
 • sfinansowanie pracy opiekuna dziennego zajmującego się dzieckiem,
 • finansowanie szkoleń i doradztwa zawodowego dla rodziców dzieci do lat 3, którzy powracają na rynek pracy.
 • Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • duże przedsiębiorstwa - zatrudniające powyżej 250 pracowników
 • III kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego
 • Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
flaga UE

Przykład dotacji

Firma Kasi działa na terenie województwa lubuskiego. Kasia ukończyła pedagogikę oraz anglistykę, a następnie założyła firmę zajmująca się kształceniem językowym dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie Kasia rozważa poszerzenie działalności o utworzenie żłobka. Do tej decyzji skłoniło ją wstępne rozeznanie potrzeb w lokalnym środowisku. W jej miejscowości powstało w ostatnim roku nowe osiedle, napłynęli nowi mieszkańcy i zwiększyła się liczba osób posiadających małe dzieci. Po analizie danych okazało się, że można będzie od nowego roku szkolnego utworzyć 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Kasia zamierza wynająć budynek i zaadoptować wnętrza do obsługi żłobka. Zamierza w tym celu złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich w partnerstwie ze swoją gminą, aby sfinansować remont, zatrudnienie personelu, zajęcia dodatkowe oraz wyżywienie dla dzieci w pierwszym roku działalności żłobka. W następnych latach żłobek będzie funkcjonował na zasadach komercyjnych i będzie mógł być finansowany w części z funduszy gminy (dopłata do miejsca w żłobku).

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.