dotacja do55%

Zakup sprzętu badawczego i rozwój

 • dofinansowanie na aparaturę badawczą
 • dotacje dla centrów badawczo-rozwojowych
 • wyposażenie laboratoriów

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, w tym infrastrukturę służącą do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,
 • inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych.

Warunkiem wsparcia będzie przedstawienie przez wnioskodawcę planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie sfinansowanie: kosztów przygotowania dokumentacji projektowej, kosztów niezbędnych usług doradczych, kosztów szkoleń personelu badawczego, kosztów uzyskania certyfikatów, wydatków na zakup aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, wydatków na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia, wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych, wydatków z tytułu leasingu, wydatków na zakup robót i materiałów budowlanych.

 • Dotacja do 55%
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa - zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa - zatrudniające do 250 pracowników
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
 • Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
flaga UE

Przykład dotacji

Katarzyna prowadzi piekarnię na terenie województwa małopolskiego. Chciałaby w swojej firmie wprowadzić wypieki dla diabetyków, które będą spełniały wysokie wymagania jakościowe, a ich skład będzie pod stałą kontrolą. Do tej pory Katarzyna zlecała wyrywkowe badania produktów firmom zewnętrznym. Teraz planuje stworzyć w swojej firmie dział rozwoju, który będzie zajmował się opracowywaniem składu produktów i stałym badaniem ich jakości. Wraz z technologami żywności ustaliła plan koniecznych zakupów i modyfikacji pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium. Jednak, by je prowadzić, musi kupić odpowiednie wyposażenie.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Działania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Katarzyna odpowiednio wyposaży pomieszczenie w niezbędny sprzęt analityczny. Katarzyna w ramach projektu otrzyma również dofinansowanie na usługi doradcze w zakresie analizy żywności oraz na konsultacje diabetologa. Dzięki realizacji projektu Katarzyna rozszerzy ofertę firmy o nowy produkt i obniży koszty związane z koniecznością zakupu usług zewnętrznych w zakresie analizy produktów.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.