dotacja do90%

Nowe produkty i usługi oraz usługi doradcze

 • zakup usług badawczo-rozwojowych oraz usług z zakresu wzornictwa
 • inwestycje w usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • zaawansowane badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:
1. Usług badawczo-rozwojowych:
 • usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • usługi w zakresie wzornictwa;
2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje:
 • usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych,
 • usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab),
 • usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacznie ulepszonych rozwiązań,
 • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.
 • Do 90% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • Nabór otwarty od 6 czerwca 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
 • Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje
flaga UE

Przykład dotacji

Łukasz od czterech lat prowadzi na terenie województwa małopolskiego firmę produkującą farby i lakiery. W ubiegłym roku rozpoczął rozmowy z instytutem naukowym, dotyczące stworzenia nowej receptury farby do ścian o unikalnych właściwościach, dotychczas nieprodukowanej w kraju. Instytut wyraził chęć przeprowadzenia badań i opracowania wyników – odpłatnie. Łukasz nie chce inwestować dużych środków w zakup receptury nowej farby, ponieważ nie wie jeszcze, ilu klientów będzie nią zainteresowanych.

Dzięki możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Łukasz zamówi opracowanie składu farby w instytucie naukowym, a zaoszczędzone środki finansowe przeznaczy na późniejsze rozpoczęcie produkcji na szeroką skalę.

Dofinansowanie będzie mógł przeznaczyć również na wyprodukowanie testowej serii farby i opracowanie nowego procesu produkcyjnego. Dzięki temu sprawdzi właściwości nowego produktu przed rozpoczęciem produkcji i zaangażowaniem znacznych pieniędzy w wymianę i zakup nowych maszyn.

Dzięki realizacji projektu Łukasz będzie w pełni przygotowany do uruchomienia produkcji nowej farby. W ciągu 3 lat rozszerzy swoją ofertę, zdobędzie nowych klientów i uzyska znaczną przewagę nad konkurentami.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.