dotacja do85%

Nowe produkty i usługi

 • dofinansowanie do 10 mln zł
 • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm działających krócej niż 24 miesiące
 • w szczególności na uruchomienie pierwszej produkcji lub rozpoczęcie świadczenia usług

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów  lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub  rozpoczęcia  świadczenia  usług opartych  na  wynikach  prac  badawczo-rozwojowych. Prace mogą być zakupione lub wytworzone we własnym zakresie przed realizacją projektu.

 • Do 85% kosztów kwalifikowanych projektu
 • Do 10 mln zł

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • IV kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
 • Działanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
flaga UE

Przykład dotacji

Agata prowadzi od 12 miesięcy firmę zajmującą się projektowaniem ubrań, w której zatrudnia projektantów i krawcowe. Chciałaby wprowadzić na stronie internetowej firmy aplikację do projektowania ubrań. Aplikacja umożliwi klientom przedstawienie wizualizacji swojego pomysłu ubrania. Pracownicy firmy na podstawie projektu klienta będą projektować i szyć jego wymarzony strój. Agata zleciła opracowanie algorytmów do aplikacji wydziałowi informatyki jednego z państwowych uniwersytetów. Otrzymała projekt systemu, jednak okazało się, że koszty związane z jego wdrożeniem są wysokie – ponieważ Agata musi zakupić między innymi nowy sprzęt komputerowy.

Agata może się starać o dofinansowanie na wdrożenie aplikacji i jej uruchomienie w ramach Działania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju. W ramach projektu będzie mogła kupić komputery, serwer, oprogramowanie oraz wydzielić i wyremontować w biurze pomieszczenie, w którym postawi serwer. W ramach projektu zleci również jednostce naukowej prace rozwojowe – testy aplikacji. Efektami inwestycji będzie nowa usługa dostępna na stronie internetowej firmy i zdobycie dzięki niej nowych, ciekawych klientów.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.