dotacja do90%

Nowe produkty i usługi

  • specjalistyczne usługi doradcze
  • zakup badań naukowych od jednostki naukowej bądź uczelni
  • opracowanie nowych produktów lub usług

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

W ramach poddziałania wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorcy. Wsparcie w ramach bonu na doradztwo może zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie się usługi niezwiązane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Pomoc udzielana w formie bonów powinna prowadzić do zwiększania konkurencyjności oraz produktywności MŚP. Wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi, którym jest podmiot świadczący usługi wysokiej jakości, np. ujęty w tzw. Rejestrze Usług Rozwojowych.

  • Do 90% kosztów kwalifikowanych projektu

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 miesiące

  • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
  • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
  • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
  • III kwartał 2016 r.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
  • Działanie 3.4.5 Bon na doradztwo
flaga UE

Przykład dotacji

Paulina prowadzi na terenie województwa małopolskiego sklep stacjonarny i internetowy mający w ofercie artykuły biurowe. Chciałaby wprowadzić w swojej firmie wewnętrzny system informatyczny do zarządzania zamówieniami, stanami magazynowymi oraz relacjami z klientami.

Paulina może się starać o bony na doradztwo specjalistyczne w zakresie możliwości wprowadzenia systemów informatycznych w jej firmie. Firma w ramach dofinansowania z Działania 3.4.5 uzyska 20 000 zł na usługi doradcze realizowane przez wybraną przez siebie firmę wpisaną do Rejestru Usług Rozwojowych lub świadczącą specjalistyczne usługi doradcze. Dzięki temu Paulina będzie wiedzieć, jakie procesy realizowane są w jej firmie i które z nich można zautomatyzować.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.