dotacja do85%

Podnoszenie kompetencji pracowników

 • minimalna wartość projektu: 100 000 zł
 • szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych
 • narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach  poddziałania realizowane będą projekty na rzecz wsparcia osób  zagrożonych  zwolnieniem  lub  zwolnionych  z  przyczyn  dotyczących  zakładu pracy.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia, kursy i/lub studia podyplomowe,
 • staże i/lub praktyki zawodowe,
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe,
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.
 • Do 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy

 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • IV kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
 • Poddziałanie 4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Andrzej prowadzi firmę logistyczną w województwie małopolskim. Ponieważ firma ma problemy finansowe, musi dokonać znacznej redukcji liczby zatrudnionych. Żeby zmniejszyć koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, pan Andrzej może starać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Dzięki temu będzie mógł zapewnić zwalnianym pracownikom możliwość zaadaptowania się do nadchodzących w ich życiu zmian.

W ramach projektu sfinansuje między innymi: doradztwo, szkolenia wraz z przygotowaniem planu działania dla konkretnego pracownika, studia podyplomowe, staże i praktyki. Pracownicy zdobędą nowe umiejętności, które pozwolą im przekwalifikować się i zdobyć nową pracę, co zminimalizuje negatywne skutki koniecznych zmian restrukturyzacyjnych w firmie pana Andrzeja.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.