dotacja do85%

Przekwalifikowanie pracowników

  • minimalna wartość projektu: 50 000 zł
  • aktywizacja pracowników powyżej 50 roku życia
  • programy przekwalifikowania pracowników

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Realizacja przez przedsiębiorców programów przekwalifikowania pracowników. Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub     zmodyfikowanych / zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym  obciążeniu dla zdrowia.

  • Do 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy (w szczególności powyżej 50 r.ż.)

  • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
  • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
  • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
  • IV kwartał 2016 r.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
  • Poddziałanie 6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców
flaga UE

Przykład dotacji

Pani Katarzyna od 30 lat prowadzi w województwie małopolskim firmę produkującą narzędzia metalowe. Duża część pracowników jej firmy ma ponad 50 lat i pracuje w firmie od dawna. Pani Katarzyna chciałaby wykorzystać potencjał doświadczonych pracowników i jednocześnie lepiej dostosować stanowiska pracy w firmie do ich potrzeb (wymienić oświetlenie i wyposażenie biurowe).

W ramach projektu z poddziałania 8.6.1 dofinansowane będzie stworzenie programu aktywizacji osób starszych: dostosowanie stanowisk pracy, zapewnienie szkoleń, wprowadzenie elastycznego czasu pracy, zagwarantowanie rozszerzonej prywatnej opieki medycznej (np. rehabilitacji). Pani Katarzyna wprowadzi w firmie nową organizację pracy i powoli na to, by starsi, doświadczeni pracownicy pełnili rolę mentorów. Pracownicy planujący przejść na emeryturę będą zachęcani do powrotu do pracy na część etatu.

Dzięki prowadzonemu projektowi pani Katarzyna ograniczy koszty związane z koniecznością wdrażania nowych, niedoświadczonych pracowników, a jednocześnie zatrzyma w firmie najbardziej wykwalifikowanych i lojalnych członków zespołu. Starsi pracownicy będą szkolić młodszych, co wpłynie pozytywnie zarówno na jakość wykonywanych produktów, jak i na wizerunek firmy.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.