dotacja do80%

Nowe produkty i usługi oraz usługi doradcze

 • inwestycje w badania przemysłowe i rozwojowe
 • wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
 • działania w celu komercjalizacji wdrożonej technologii

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
 • Wsparcie obejmować może fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, a także etap tzw. pierwszej produkcji. Finansowany może być zatem cały proces powstania innowacji lub tylko wybrane przez przedsiębiorcę elementy. Prace te będą prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową.

 • Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej. W takim przypadku finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa;

 • W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizację ochrony własności przemysłowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii.
 • Do 80% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • duże przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 250 pracowników
 • 6 czerwca 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
 • Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
flaga UE

Przykład dotacji

Firma Adama ostatnio dostała zamówienia na produkcję opatrunków. Warunkiem stawianym przez klienta jest jednak, aby nowe produkty były oparte na nanotechnologiach. Innowacyjne opatrunki wspomagać mają aktywnie proces gojenia się ran. W celu opracowania produktu firma Adama musi w pierwszej fazie nabyć prawa własności do opracowanej w jednostce badawczej nanotechnologii umożliwiającej przygotowanie prototypu środków opatrunkowych oraz przeprowadzić eksperymenty dotyczące ich stosowania w produkcji w ramach badań przemysłowych. W następnej fazie Firma wykona prace rozwojowe, dzięki którym przygotowana zostanie pilotażowa linia do produkcji nano-opatrunków.

Na opłacenie kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych firma Adama może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach działania 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa mazowieckiego.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.