dotacja do80%

Badania i rozwój

  • zakup aparatury
  • zakup sprzętu i technologii do prac B+R
  • dofinansowanie laboratoriów firmowych

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca potrzebuje środków na zakup aparatury, sprzętu lub technologii niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w wyniku, których mają powstać innowacyjne produktu lub usługi.

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na utworzenie i rozwój w swoim przedsiębiorstwie działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Warunkiem wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwa jest przedstawienie planów dotyczących prac B+R.

  • Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa
  • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
  • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
  • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
  • III kwartał 2016 r.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
  • Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
flaga UE

Przykład dotacji

Firma Karoliny prowadzi laboratorium analiz medycznych, specjalizujące się w diagnozowaniu chorób przewlekłych. Obecnie zespół pracowników opracowuje nową metodę umożliwiającą wczesne wykrywanie endometriozy. Firma współpracuje na stałe ze szpitalami klinicznymi i jednostkami naukowymi. Obecnie wymaga jednak doinwestowania i zakupu urządzeń do prowadzenia badań własnych. W związku z prowadzonymi pracami Karolina zamierza w najbliższym roku zakupić aparaturę do prowadzenia badań oraz sprzęt i technologie potrzebne do diagnostyki pacjentek. W ten sposób zostanie utworzone zaplecze badawczo-rozwojowe, które firma Karoliny będzie mogła wykorzystać w badaniach bieżących oraz w przyszłych pracach eksperymentalnych.

Na opłacenie kosztów zakupu aparatury i technologii firma Karoliny może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa mazowieckiego.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.