dotacja do50%

Promocja eksportu

 • finansowanie strategii rozwoju eksportu
 • pokrycie kosztów udziału w targach
 • certyfikacja wyrobów na rynkach zagranicznych

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca oferuje produkt lub usługę, którymi interesuje się coraz więcej podmiotów zagranicznych, dlatego w kolejnych latach firma zamierza rozwijać sprzedaż eksportową.

 

Dotacja będzie przeznaczona na:

 • wynajęcie, budowę i obsługę stoiska wystawowego na targach zagranicznych,
 • finansowanie delegacji i zakwaterowania pracowników uczestniczących w targach i misjach gospodarczych,
 • finansowanie transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach,
 • finansowanie opłaty rejestracyjnej, rezerwację miejsca wystawowego na targach, pokrycie kosztów wpisu do katalogu targowego,
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • przygotowanie strategii rozwoju eksportu produktów lub usług,
 • wykonanie badania popytu na produkt lub usługę, które mają być eksportowane,
 • certyfikację wyrobów na rynkach zagranicznych.
 • Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych projektu

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa

 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • 31.08.2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
 • Działanie 3.2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wsparcie MŚP
flaga UE

Przykład dotacji

Firma Moniki działa na terenie województwa mazowieckiego i zajmuje się produkcją farb do włosów dla alergików w oparciu o zakupione wcześniej licencje. Produkcja ruszyła niedawno i farby zaczynają się coraz lepiej sprzedawać na rynku polskim. Produktem interesują się także podmioty zagraniczne. Analizując zapytania i maile, Monika zauważyła, że w ostatnim czasie zainteresowanie ofertą jej firmy na rynku niemieckim  rośnie. Zaczęła zatem rozważać rozpoczęcie eksportu. Na tym etapie jej przedsiębiorstwo nie posiada jeszcze planu rozwoju eksportu, ale Monika uważa, że przed wejściem na rynek niemiecki musi przeprowadzić badania i przygotować strategię eksportową, ponieważ sukces na tym rynku może istotnie wpłynąć na rozwój jej firmy. Monika obecnie planuje udział w zagranicznych targach branżowych i zamierza organizować misje handlowe we Frankfurcie i Monachium.

W najbliższych dwóch latach Monika ma zamiar przygotować strategię rozwoju eksportu, certyfikować swoje wyroby na rynkach zagranicznych, wynająć, zbudować i obsłużyć stoiska wystawowe na targach zagranicznych, sfinansować delegacje i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w targach i misjach gospodarczych. Zamierza także sfinansować opłaty rejestracyjne, rezerwację miejsca wystawowego, koszty wpisu do katalogu targowego, a także udział w seminariach, kongresach i konferencjach. Na pokrycie wymienionych kosztów firma może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach RPO.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.