dotacja do55%

Dotacje na wysokosprawną kogenerację

 • budowa jednostek do wytwarzania energii
 • rozbudowa infrastruktury energetycznej
 • inwestycje kogeneracyjne
 • Co otrzymujesz w pakiecie?

  Bezpłatny konfigurator

  Centrum wiedzy o dotacjach

  Wsparcie Doradcy

  Informator Przedsiębiorcy

  Wysokosprawna kogeneracja:
  • budowa lub, rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z OZE,
  • przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji,
  • budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej / chłodniczej i elektroenergetycznej dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła oraz chłodu w skojarzeniu,
  • budowa, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza,
  • inwestycje kogeneracyjne w koordynacji z modernizacją energetyczną budynków prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną oraz chłód.
  • Dotacja do 35% dla podmiotów z Warszawy
  • Dotacja do 55% dla podmiotów z pozostałych regionów Mazowsza
  • Przedsiębiorstwa
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
  • Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Wysokosprawna kogeneracja
  flaga UE

  Przykład dotacji

  Firma pana Ryszarda zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. Jednym z istotnych kosztów, jakie ponosi, są opłaty związane z energią elektryczną wykorzystywaną w procesie produkcji. Chcąc je obniżyć, pan Ryszard przeprowadził rozeznanie na temat nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Okazało się, że najlepsze będzie zamontowanie instalacji produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w ilości nieprzekraczającej potrzeb przedsiębiorstwa. Produkując energię elektryczną na własne potrzeby, pan Ryszard w znacznym stopniu obniży koszty z nią związane oraz przyczyni się do ochrony środowiska.

  Jak dbamy o bezpieczeństwo

  Idea Bank
  Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
  Idea Bank
  Szyfrowane połączenie https
  Idea Bank
  Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
  Idea Bank
  Unikalny system ochrony IBM Trusteer


  Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

  Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.