dotacja do80%

Nowe produkty i usługi

 • pokrycie kosztów prac badawczo-rozwojowych
 • opracowanie nowych produktów lub usług
 • środki na uruchomienie pierwszej produkcji

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dotację można przeznaczyć na finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do wprowadzenia na rynek):
 • przeprowadzenie badań naukowych i przemysłowych oraz prac rozwojowych prowadzących do opracowania nowego produktu / usługi,
 • stworzenie pilotażowej linii produkcyjnej,
 • uruchomienie pierwszej produkcji.
 • do 80% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników


 • III kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
 • Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
flaga UE

Przykład dotacji

Adam prowadzi na terenie województwa opolskiego firmę produkującą meble. Z roku na rok produkuje ich coraz więcej, ale niestety koszty produkcji są zbyt wysokie. Adam chciałby wdrożyć nowe rozwiązania w zakresie optymalizacji produkcji, prowadzące do oszczędności materiałów, surowców i energii oraz podniesienia jakości produkowanych mebli. Wraz z konstruktorami i inżynierami w jego firmie chciałby opracować różne rozwiązania, by wybrać najlepsze.

Adam planuje stworzyć w swojej firmie dział rozwoju, który będzie zajmował się opracowaniem koncepcji modyfikacji linii produkcyjnej. W firmie brakuje wysoko wykwalifikowanych pracowników, gdyż koszty ich zatrudnienia są za duże.

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach Adam będzie mógł obniżyć koszty związane z opracowaniem nowego rozwiązania – sfinansuje wynagrodzenia obecnych i nowych pracowników, którzy będą brać udział w opracowaniu optymalizacji produkcji. Otrzymane środki będą mogły być przeznaczone również na zużyte materiały, wykorzystanie sprzętu na potrzeby badań oraz media.

Dzięki opracowanej zmianie procesu produkcyjnego Adam podniesie efektywność produkcji i polepszy pozycję swojej firmy na rynku meblarskim. Innowacyjne rozwiązania pozwolą na obniżenie kosztów produkcji i będą miały pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.