dotacja do55%

Badania i rozwój

 • budowa zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie
 • zakup wyposażenia badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie
 • rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można uzyskać na:
 • budowę, rozbudowę oraz  zakup wyposażenia do zaplecza badawczo-rozwojowego wspierającego działalność innowacyjną przedsiębiorstw
 • Finansowanie do 55% kosztów kwalifikowanych
Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – - zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – - zatrudniające do  50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – - zatrudniające do 250 pracowników
 • duże przedsiębiorstwa – - zatrudniające powyżej 250 pracowników
 • II kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
 • 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
flaga UE

Przykład dotacji

Zbigniew prowadzi na terenie województwa opolskiego firmę produkującą. Aby rosnące wymagania klientów, wraz z konstruktorami i inżynierami z firmy planuje opracowanie nowego produktu. Zbigniew chce stworzyć w swojej firmie dział rozwoju, który zajmie się skonstruowaniem nowego modelu koła zębatego. Zespół ustalił plan koniecznych do przeprowadzenia badań, jednak firma, musi jeszcze kupić odpowiednie wyposażenie. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach Zbigniew wyposaży swoje przedsiębiorstwo w niezbędny sprzęt. Po przeprowadzeniu badań i stworzeniu prototypu, Zbigniew będzie mógł rozpocząć masową produkcję nowego koła zębatego. W ciągu najbliższych 3 lat, firma będzie prowadziła dalsze badania nad nowymi produktami i rozwiązaniami dla przemysłu metalowego.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.