dotacja do70%

Odnawialne źródła energii

 • budowa lub modernizacja infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii
 • technologie odzysku energii

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa oraz wprowadzanie systemów zarządzania energią,
 • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 • głęboką modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach,
 • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych jako uzupełniający element projektu.
 • Do 70% kosztów kwalifikowanych projektu
 • Mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • Małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • Ogłoszenie konkursu: IV kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
 • Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Jarosław jest właścicielem przedsiębiorstwa produkującego specjalistyczne narzędzia do obrabiarek numerycznych, działającego w województwie opolskim. Produkcja mieści się w budynku wybudowanym w latach 90. tzw. metodą gospodarczą z dostępnych wówczas materiałów, czyli typowych pustaków żużlowych. Systematyczny rozwój przedsiębiorstwa oraz jego stabilna sytuacja finansowa pozwoliły na przystąpienie do procesu optymalizacji kosztów ogrzewania oraz energii elektrycznej. W tym celu pan Jarosław zlecił firmie audytorskiej przeprowadzenie audytu energetycznego. Okazało się, że efektywność energetyczna budynku oraz instalacji elektryczno-oświetleniowych jest na niskim poziomie. Pan Jarosław podjął decyzję o przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji przedsiębiorstwa, tj. o ociepleniu obiektu, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, zamontowaniu energooszczędnego oświetlenia, przebudowie systemów grzewczych, zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej na dachu hali, produkującej energię elektryczną na własne potrzeby, oraz o wprowadzeniu systemów zarządzania energią, w tym magazynów energii. Tego typu rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia kosztów administracyjnych budynku oraz do ochrony środowiska.

Na sfinansowanie głębokiej termomodernizacji budynku oraz wprowadzenia systemów zarządzania energią pan Jarosław będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach działania 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.