dotacja do40 000 zł

Założenie firmy

 • środki na założenie firmy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • doradztwo w zakresie planowania i koordynacji biznesu
 • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dotacja dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmująca szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w ww. zakresie.

 • Do 40 000 zł

Osoby powyżej 29 r.ż. znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne, poszukujące pracy i należą co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • migranci powrotni i imigranci.
 • II kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
 • Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Maciej, mechanik samochodowy, pochodzi z województwa opolskiego. Trzy lata temu wyemigrował za pracą do Wielkiej Brytanii. Ponieważ nie chciał być dłużej z dala od swojej rodziny, postanowił wrócić do Polski. Po powrocie zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Od ponad pół roku bezskutecznie poszukuje pracy.

Pan Maciej ma niewielkie oszczędności, które chciałby zainwestować we własny biznes – warsztat blacharsko-lakierniczy. Nie ma jednak doświadczenia i podstawowej wiedzy związanej z prowadzeniem własnej firmy. Pan Maciej dowiedział się, że lokalna fundacja realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i oferuje w ramach niego szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia własnej firmy oraz dofinansowanie zakupów potrzebnych do uruchomienia działalności.

Pan Maciej postanowił zgłosić się do projektu i dzięki temu bezpłatnie nauczyć się podstaw przedsiębiorczości. Stworzy on wraz z doradcami biznesplan, a po jego pozytywnej weryfikacji otrzyma środki, za które będzie mógł wyposażyć zakład lakierniczy. Dodatkowo co miesiąc przez rok będzie otrzymywał 1000 zł na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością (podatki, składki, księgowość).

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.