dotacja do50%

Szkolenia pracowników

 • dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw
 • maksymalna wartość dotacji dla pracownika: 5000 zł
 • również wsparcie dla zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

W ramach działania można uzyskać dofinansowanie na:

 • usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników, poprzedzone w razie konieczności analizą potrzeb w tym zakresie,
 • usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, usługi wspomagające edukację lub usługi doradztwa związanego z  zarządzaniem, które pozwalają na rozwój przedsiębiorcom i ich pracownikom lub mają na celu nabycie / uzyskanie / utrzymanie / wzrost wiedzy / umiejętności / kompetencji społecznych / kwalifikacji,
 • wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Program obejmuje m.in.: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, studia podyplomowe,  staże, praktyki zawodowe, wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej    działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnej, połączone ze  wsparciem doradczo-szkoleniowym.

 • Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych projektu
 • Maksymalna wartość wsparcia na jednego pracownika: 5000 zł

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy

 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • III-IV kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
 • Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw
flaga UE

Przykład dotacji

Marek prowadzi na terenie województwa opolskiego firmę produkującą deski i parkiety. Chciałby unowocześnić i zautomatyzować procesy w przedsiębiorstwie, dlatego planuje kupić nowe komputery oraz wdrożyć wewnętrzny system informatyczny do zarządzania zamówieniami, stanami magazynowymi oraz relacjami z klientami. Planuje też wejść ze swoimi produktami na rynek niemiecki. Ponadto Marek chciałby, aby pracownicy działów związanych z obsługą klienta tworzyli multimedialne prezentacje handlowe. Wie, że duża część pracowników działu handlowego, obsługi klienta i księgowości nie jest biegła w obsłudze komputera oraz nie zna dobrze języka angielskiego.

Marek nie chce zwalniać pracowników i zatrudniać nowych, ponieważ dobrze zna osoby pracujące w firmie i wie, że może na nich polegać. Woli zainwestować w poszerzenie ich kompetencji w zakresie obsługi komputera oraz języka angielskiego.

Dofinansowanie w kwocie do 5 tys. zł na jednego pracownika będzie mógł uzyskać w ramach Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw. Dzięki temu Marek poprawi swoją pozycję na rynku, jednocześnie zatrzymując w firmie sprawdzony i doświadczony zespół.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.