dotacja do95%

Rozwój przedsiębiorstwa

 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających założenie firmy
 • weryfikacja predyspozycji i doradztwo w zakresie wdrażania inwestycji
 • szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie jest bezzwrotnym wsparciem dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i obejmuje:

 • indywidualne doradztwo w zakresie weryfikacji predyspozycji osób planujących założyć działalność gospodarczą oraz wdrażania inwestycji,
 • szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dotacje inwestycyjne, wsparcie pomostowe:
  • finansowe przez okres 12 miesięcy (6 mies. do wysokości minimalnego wynagrodzenia),
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości i prowadzenia biznesu).
 • Do 95% kosztów kwalifikowanych projektu

Osoby od 30. roku życia, pozostające bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, bierne zawodowo), należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Ogłoszenie konkursu: listopad 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
 • Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Marek, 51-letni mieszkaniec województwa podlaskiego, z wykształcenia jest murarzem-tynkarzem. Pan Marek jest zarejestrowany w urzędzie pracy, od ponad roku bezowocnie szuka pracy w zawodzie. Ostatnio zauważył, że w okolicy w znacznym stopniu rozwija się budowa domów jednorodzinnych oraz wzrasta zapotrzebowanie na usługi związane z budownictwem i wykończeniem. Doszedł do wniosku, że rozwiązaniem jego problemów zawodowych byłoby założenie firmy i świadczenie usług tynkarsko-murarskich. Obawia się jednak braku wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem działalności, a także braku niezbędnego sprzętu.

Pan Marek z lokalnej prasy dowiedział się o fundacji, w której może przystąpić do projektu oraz pozyskać dofinansowanie na zakup urządzeń niezbędnych do świadczenia usług. Zgłosił się do projektu, w ramach którego weźmie udział w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości. Po opracowaniu wraz z doradcami biznesplanu pan Marek założy jednoosobową działalność oraz zakupi sprzęt i urządzenia, dzięki którym będzie mógł wykonywać usługi tynkarsko-murarskie.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.