dotacja do85%

Roboty budowlane w obiektach poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich

 • dofinansowanie na zagospodarowanie przestrzeni miejskich
 • możliwość pokrycia kosztów robót budowlanych oraz zagospodarowania otoczenia
 • obiekty poprzemysłowe, powojskowe, popegeerowskie, pokolejowe

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dotację można przeznaczyć na:

 • roboty budowlane (z wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych / powojskowych / popegeerowskich / pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,
 • zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (z wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,
 • roboty budowlane (z wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • do 85% kosztów kwalifikowanych projektu

O dotację mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, spółdzielnie,
 • instytucje kultury,
 • lokalne grupy działania,
 • przedsiębiorcy,

którzy zamierzają realizować projekt na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
 • Maj 2016 – czerwiec 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
 • Działanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Ryszard od kilku lat prowadzi firmę transportową na terenie Rybnika. Jakiś czas temu wuj namówił go na dodatkową działalność polegającą na zakupie gruntów z zabudowaniem w ramach prowadzonych przetargów organizowanych przez Urząd Miasta Rybnik. Pan Ryszard wygrał przetarg. Kupiony grunt wraz z zabudowaniem jest terenem popegeerowskim, wymagającym całkowitej odnowy i przystosowania do aktualnych standardów.

Pan Ryszard postanowił, że odnowi budynek, który zakupił wraz z gruntem. W ramach inwestycji będzie trzeba przeprowadzić długie prace budowlane, zakupić nowe okna, drzwi, jak również wszelkie pozostałe elementy potrzebne do odnowy zakupionego obiektu wraz z przylegającym otoczeniem. Do zrealizowania takiej inwestycji pan Ryszard będzie jednak potrzebował znaczących środków finansowych, w związku z czym postanowił skorzystać z dotacji europejskich.

Na pokrycie wyżej wymienionych kosztów pan Ryszard może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach działania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT zachodni.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.