dotacja do50%

Wdrożenie i wprowadzenie na rynek innowacji

 • maksymalna wartość dotacji: 2 mln zł
 • dofinansowanie na wprowadzenie innowacji na rynek
 • zakup maszyn i urządzeń do przedsiębiorstwa

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Wdrożenie i wprowadzenie na rynek innowacji.

 

Projekty, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej - nowego produktu, usługi, technologii produkcji lub metody świadczenia usług) stosowanej co najmniej w skali województwa śląskiego przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Dofinansowany będzie rozwój przedsiębiorstwa:

 • inwestycje w nowe maszyny, urządzenia oraz sprzęt produkcyjny;;
 • wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie);
 • szkolenia czy usługi doradcze związane z zastosowaniem i wykorzystaniem zakupionych środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych;
 • promocję efektów realizacji projektu na arenie krajowej i międzynarodowej.

Nie będzie dofinansowany zakup lub wynajem/dzierżawa nieruchomości, ani zakup robót czy materiałów budowlanych.

 • Dotacja do 50%
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 2.000.000 zł
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, którzy posiadają swoją siedzibę na terenie województwa Śląskiego oraz działają w następujących branżach: medycyna, energetyka, technologie informacyjne i komunikacyjne, np.

 • gabinet stomatologiczny,
 • przedsiębiorstwo oferujące urządzenia/usługi energetyczne,
 • przedsiębiorstwo działające na rynku usług informatycznych,
 • przedsiębiorstwo produkcyjne.
 • Listopad 2016 - styczeń 2017
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
 • Działanie 3.2 innowacje w MŚP
flaga UE

Przykład dotacji

Adam prowadzi swój własny gabinet stomatologiczny. W celu podniesienia jakości obsługi  jest zainteresowany unowocześnieniem swojego gabinetu poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania oraz nowych fotelów dentystycznych wraz z akcesoriami. Sprzęt oraz oprogramowanie, które zostaną sfinansowane w projekcie nie mogą być stosowane na terenie województwa śląskiego dłużej niż 3 lata. W ramach inwestycji Adam będzie również finansował szkolenie swoich pracowników z zakresu obsługi zakupionego sprzętu wraz z oprogramowaniem.

Na opłacenie wymienionych kosztów firma może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.