dotacja do40 000 zł

Zakładanie działalności gospodarczej

 • szkolenia i doradztwo biznesowe
 • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • finansowanie zakupu niezbędnych narzędzi i sprzętu do prowadzenia firmy

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dotacja dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmująca:

 

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w ww. zakresie,
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Projekty zlokalizowane na terenie:

 • metropolii górnośląskiej i jej otoczenia funkcjonalnego (subregion centralny),
 • aglomeracji subregionalnych, tj. aglomeracji częstochowskiej, bielskiej i rybnickiej wraz z ich otoczeniem funkcjonalnym,
 • miast i dzielnic miast wymagających rewitalizacji.
 • Dotacja do 40 000 zł

Osoby powyżej 30 r.ż. znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne, poszukują pracy i należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Sierpień–wrzesień 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
 • Działanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
flaga UE

Przykład dotacji

Pani Maria, krawcowa, pochodzi z województwa śląskiego. Rok temu straciła pracę w szwalni. Bardzo ciężko jej znaleźć pracę, ponieważ ma wykształcenie średnie i 54 lata. Pani Maria jest bardzo dobrą krawcową, znaną w okolicy. Bardzo dużo sąsiadek i sąsiadów przychodziło do niej po pomoc w przeróbkach odzieży. Znajoma pani Marii znalazła ogłoszenie o tym, że jedna z lokalnych fundacji realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i w jego ramach oferuje szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia własnej firmy. Fundacja przyznaje również dofinansowanie na zakupy potrzebne do uruchomienia działalności.

Pani Maria postanowiła zgłosić się do projektu i dzięki temu bezpłatnie nauczyć się podstaw przedsiębiorczości. Stworzy wraz z doradcami biznesplan, a po jego pozytywnej weryfikacji otrzyma środki, za które będzie mogła wyposażyć mały punkt usługowy wykonujący przeróbki i poprawki krawieckie. Pani Maria rozmawiała już z jednym ze sklepów odzieżowych w okolicy. Sklep wynajmie jej na zapleczu małe pomieszczenie, w którym będzie mogła urządzić pracownię. Pani Maria będzie też dodatkowo przez rok otrzymywała 1000 zł miesięcznie na pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzoną działalnością (podatki, składki, księgowość).

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.