dotacja do100%

Wsparcie pracowników zagrożonych zwolnieniem

 • dofinansowanie na doradztwo zawodowe
 • dotacje na szkolenia, kursy i studia podyplomowe
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (outplacement), w tym w szczególności:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
 • staże, praktyki zawodowe,
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • dodatek relokacyjny,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

 

Projekt musi być realizowany na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 • Dotacja do 100%

Przedsiębiorstwa planujące zwolnienia pracowników ze względu na  restrukturyzację, sytuację kryzysową, zmianę gospodarczą.

 

mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników

małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników

średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników

duże przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 250 pracowników

 • Wrzesień–październik 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
 • Działanie 7.4.1 Outplacement – ZIT
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Adam od kilku lat pomaga swojemu ojcu prowadzić firmę produkującą konstrukcje stalowe w województwie śląskim. Jedną z głównych branż, z którymi współpracuje, jest branża górnicza. Ze względu na trudną sytuację i spowolnienie gospodarcze w tym sektorze firma jest w ciężkiej sytuacji finansowej. Pan Adam od jakiegoś czasu jest przygotowywany do przejęcia rodzinnego biznesu ze względu na stan zdrowia swojego ojca. W związku z tym bierze aktywny udział w ustalaniu planów na następny rok. Po analizie bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej zdecydował, że konieczne jest nawiązanie współpracy z innymi sektorami przemysłu oraz przemysłem wydobywczym zagranicą. Niestety wymaga to wprowadzenia planu oszczędności w firmie i zwolnienia kilkudziesięciu pracowników. Pan Adam wie, że w takich sytuacjach firma nie tylko ma obowiązek wypłacić pracownikom odprawy, ale też musi sfinansować wsparcie dla osób zwolnionych – szkolenia, doradztwo zawodowe, pomoc w znalezieniu pracy, określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego, pomoc w przekwalifikowaniu się.

W ramach projektu z Poddziałania 7.4.1 firma otrzyma dofinansowanie na działania kierowane do zwalnianych pracowników. Oprócz stworzenia dla każdego pracownika indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego możliwe będzie wsparcie na szkolenia, studia podyplomowe i na założenie działalności gospodarczej. Pracownicy będą zachęcani do założenia własnej firmy – na co otrzymają wsparcie finansowe. Dzięki prowadzonemu projektowi firma ograniczy koszty związane z pomocą dla pracowników.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.