dotacja do100%

Wsparcie pracowników zagrożonych zwolnieniem

 • dofinansowanie na doradztwo zawodowe
 • dotacje na szkolenia, kursy i studia podyplomowe
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (outplacement), w tym w szczególności:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
 • staże, praktyki zawodowe,
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • dodatek relokacyjny,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.
 • Dotacja do 100%

Przedsiębiorstwa planujące zwolnienia pracowników ze względu na  restrukturyzację, sytuację kryzysową, zmianę gospodarczą.

 

mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników

małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników

średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników

duże przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 250 pracowników

 • Wrzesień–październik 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
 • Działanie 7.4.2 Outplacement – konkurs
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Robert, właściciel dużej firmy produkującej części do sprzętu AGD, ze względu na coraz większe koszty produkcji zamierza dokonać restrukturyzacji firmy i dużą część produkcji przenieść do Rumunii. W związku z tym planuje zwolnić dużą grupę pracowników. Ponieważ większość planowanych do zwolnienia pracowników pracuje w zakładzie bardzo długo, firma pana Roberta musiałaby wypłacić bardzo duże odprawy. Ponadto w przypadku zwolnień grupowych firma jest zobowiązana zapewnić pracownikom programy aktywizacyjne oraz pomóc w znalezieniu satysfakcjonującej kontynuacji kariery zawodowej lub w zmianie dotychczasowej kariery.

W ramach projektu z Poddziałania 7.4.2 firma może otrzymać  dofinansowanie na stworzenie programu aktywizacji osób zwalnianych. Oprócz stworzenia dla każdego pracownika indywidualnego planu działania możliwe będzie przyznanie wsparcia na założenie działalności gospodarczej.  Pracownicy będą zachęcani do założenia własnej firmy – na co otrzymają wsparcie finansowe. Dzięki prowadzonemu projektowi pan Robert wywiąże się z obowiązków ciążących na nim w związku ze zwolnieniami grupowymi i  ograniczy koszty związane z restrukturyzacją.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.