dotacja do90%

Stworzenie żłobka lub klubu malucha

 • maksymalny poziom dofinansowania: 90%
 • dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej
 • możliwość stworzenia żłobka lub klubu malucha dla swoich pracowników

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Firma może utworzyć żłobek lub klub malucha dla swoich pracowników.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może utworzyć żłobek lub klub dziecięcy i w ten sposób rozpocząć nowy rodzaj działalności lub rozwinąć dotychczasową działalność polegającą na opiece nad dziećmi do lat 3.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • tworzenie i prowadzenie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki,
 • tworzenie nowych miejsc opieki w już istniejących podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3,
 • tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące: sprawowanie opieki przez nianię, sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego,
 • pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Inwestycja musi być realizowana na terenie obszaru funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 • Dotacja do 90%

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • przedsiębiorstwa,
 • żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące,
 • osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 jako dzienni opiekunowie oraz nianie.
 • Czerwiec 2016 – lipiec 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
 • Działanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT (dla obszaru funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
flaga UE

Przykład dotacji

Maria prowadzi firmę organizującą urodziny, spotkania, pokazy dla dzieci na terenie województwa śląskiego. Podczas zabaw i spotkań często rozmawia z rodzicami o ich problemach. W wielu rozmowach rodzice wspominali o trudnościach w zapewnieniu najmłodszym dzieciom opieki – żłobki państwowe są niedostępne, często oddalone od miejsca zamieszkania, a żłobki prywatne są bardzo drogie. Maria dowiedziała się, że liczba miejsc w żłobkach na terenie województwa jest zbyt mała. Ponieważ ma doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, postanowiła otworzyć żłobek. Znalazła lokal znajdujący się nieopodal nowego osiedla, na którym mieszkają osoby młode. Z pewnością w okolicy zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach będzie rosnąć.

Maria wynajmie lokal dostosowany do wymagań odpowiednich przepisów. W przypadku pozyskania dofinansowania w ramach poddziałania 8.2.1 Maria może otrzymać dofinansowanie na wyposażenie, sprzęt oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności żłobka. Maria w tworzonym żłobku zatrudni do opieki nad dziećmi bezrobotne matki, które musiały zawiesić karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka. Ich wynagrodzenie również będzie dofinansowywane. Dzięki temu zostaną stworzone miejsca opieki dla dzieci poniżej 3 lat oraz miejsca pracy dla matek nieaktywnych zawodowo.

Po dwóch latach działalności żłobek będzie funkcjonował na zasadach komercyjnych i będzie mógł być finansowany w części z funduszy gminy (dopłata do miejsca w żłobku).

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.