dotacja do80%

Wsparcie przedsiębiorców w zakresie dostarczania usług doradczych i szkoleniowych

  • usługi rozwojowe zgodne z potrzebami przedsiębiorstwa
  • dofinansowanie na doradztwo i szkolenia
  • wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • dostarczanie usług rozwojowych, doradczych, szkoleniowych, zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej),
  • wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

 

Inwestycja musi być realizowana na Obszarach Strategicznej Interwencji

  • Dotacja do 80%

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparcie kierowane jest do pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwem w sektorze MŚP.

  • Lipiec 2016 – sierpień 2016 r.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
  • Działanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – OSI
flaga UE

Przykład dotacji

Pani Anna jest prezesem przedsiębiorstwa świadczącego usługi informatyczne i graficzne, mającego siedzibę w okolicach Katowic. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju celem firmy jest stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników. Decyzją zarządu spółki postanowiono przeszkolić kadrę menedżerską przedsiębiorstwa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania projektami zgodnie ze standardem PRINCE 2. Dzięki temu pracownicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania skomplikowanymi projektami spółki, co przełoży się na podniesienie jakości projektów oraz poprawę efektywności pracowników.

W ramach działania Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego spółka może ubiegać się o dofinansowanie nawet do 80% wartości szkoleń. W tym celu musi się zgłosić do instytucji przyznającej dofinansowania w formie bonu szkoleniowego lub refundacji poniesionych wydatków. Instytucja ta przyznaje dofinansowania na szkolenia, które będą organizowane przez firmę wpisaną do Rejestru Usług Rozwojowych. Spółka może samodzielnie wybrać firmę z rejestru, której chciałaby zlecić realizację szkoleń, lub poprosić pracowników instytucji o pomoc w jej znalezieniu.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.