dotacja do80%

Opracowanie nowych produktów i usług

 • rozwój lub stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego
 • opracowanie nowych lub ulepszonych produktów
 • modernizacja procesów produkcyjnych

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Finansowanie można przeznaczyć na:
 • rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego 
 • opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów lub procesów produkcyjnych
 • prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
 • opracowanie linii pilotażowych
 • opracowanie demonstracyjne prototypów
 • walidacja danego rozwiązania
 • uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej)
Prace badawczo-rozwojowe będą realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów, lub na zlecenie.

 

 • do 80% kosztów kwalifikowanych
 • adresatami finansowania są przedsiębiorstwa
 • 29.03.2016 r. – 31.05.2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
 • Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości
flaga UE

Przykład dotacji

Marek od dwóch lat prowadzi w województwie świętokrzyskim firmę produkującą soki i przetwory owocowo-warzywne. Musi stale dbać o zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, jednak proces przetwórstwa jest bardzo energo- i materiałochłonny.  Dlatego też firma planuje zmodyfikować proces produkcyjny i wprowadzić automatyczne systemy kontroli jakości oraz ograniczyć zużycie surowców, przede wszystkim wody. Marek chciałby wprowadzić możliwość odzyskiwania części wody użytej w procesie produkcyjnym, która po oczyszczeniu byłaby wykorzystywana ponownie. Planuje opracować nowy proces produkcyjny wraz z pracownikami firmy, jednak nie wyklucza też możliwości zatrudnienia nowych osób.

Inwestycje w prace nad stworzeniem założeń do nowego procesu produkcyjnego oraz sprawdzeniem ich w warunkach rzeczywistych firma będzie mogła sfinansować w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Marek będzie  mógł otrzymać dofinansowanie na wynagrodzenia osób, które opracują zmiany linii produkcyjnej oraz będą testować jej działanie w warunkach produkcyjnych. W koszty projektu będzie mógł wpisać również materiały, podwykonawstwo i amortyzację urządzeń wykorzystywanych do badań. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu będzie mógł przygotować się do zmiany procesu produkcyjnego. Inwestycja pozwoli ograniczyć koszty produkcji oraz wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. Firma będzie kształtować swój pozytywny wizerunek wśród klientów i kontrahentów.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.