dotacja do95%

Wsparcie w założeniu działalności

 • wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie instrumentów finansowych.

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

 • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo-szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji 2 i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie:
  • bezzwrotnej – dotacje wraz ze wsparciem pomostowym dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
  • instrumentów finansowych (w postaci mikropożyczek) dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, również tych, które nie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 • Dotacja do 95% kosztów kwalifikowanych
Osoby powyżej 29. roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:
 • w wypadku dotacji:
  osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • kobiety,
  • osoby po 50. roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby nisko wykwalifikowane,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;
 • w wypadku instrumentów finansowych: osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, również te, które nie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.


IV kwartał
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
 • 10.4.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)
flaga UE

Przykład dotacji

Pani Katarzyna ma 32 lata. Przez 5 lat pracowała jako fryzjerka w salonie swojej koleżanki. Niestety ze względu na zamknięcie salonu (z powodu wyjazdu koleżanki za granicę) straciła pracę. Obecnie od 4 miesięcy jest osobą bezrobotną. Ponieważ pani Katarzyna ma spore doświadczenie w swojej branży, stałe grono klientek oraz odbyła wiele szkoleń, chciałaby otworzyć swój własny salon fryzjerski. Od koleżanki dowiedziała się, że pewne stowarzyszenie w jej mieście realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i oferuje w jego ramach szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia własnej firmy. Stowarzyszenie przyznaje również środki na rozpoczęcie działalności, tj. dofinansowanie na zakupy i szkolenia niezbędne do funkcjonowania firmy. Dzięki udziałowi w projekcie pani Katarzyna nabędzie odpowiednią wiedzę w zakresie przedsiębiorczości. Wraz z doradcami ze stowarzyszenia stworzy swój biznesplan i założy jednoosobową działalność gospodarczą. Od razu będzie też mogła wyposażyć firmę. Udział w projekcie zapewni jej również środki na opłatę składek, najem lokalu i media. Za rok, kiedy firma zdobędzie jeszcze większe uznanie, pani Katarzyna będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę lub zatrudnić nowego pracownika.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.