dotacja do80%

RPO Świętokrzyskie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

 • opracowanie nowych lub ulepszonych produktów
 • dotacja do 80%
 • modernizacja procesów produkcyjnych

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Działalności w których można zrealizować finansowanie:
 • wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług
 • wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy
 • wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorstwa (dodatkowy efekt projektu)
 • innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu może być stosowana w danym powiecie województwa świętokrzyskiego nie dłużej niż 3 lata

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup środków trwałych: maszyn i urządzeń nie starszych niż 3 lata
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych: licencji, oprogramowania, know-how
 • roboty budowlane
 • leasing finansowy
Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu, usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali województwa.
 • do 80% kosztów kwalifikowanych
 • finansowanie mogą zrealizować przedsiębiorstwa MŚP
 • 29.03.2016 r. – 29.04.2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
 • Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
flaga UE

Przykład dotacji

Agata prowadzi od 8 miesięcy ośrodek SPA w województwie świętokrzyskim. Chciałaby wprowadzić do swojej oferty nową usługę, polegającą na leczeniu blizn i niedoskonałości skóry za pomocą nowoczesnego lasera.  W tym celu chce zakupić nowe urządzenie do laseroterapii. Jest to nowy rodzaj lasera, który został wprowadzony na rynek światowy rok temu. Agata zrobiła rozeznanie wśród konkurencji i wie, że zabiegi tego typu  wykonywane są jeszcze tylko w jednym miejscu w Polsce – w Warszawie. W ośrodku SPA są jeszcze niewykorzystane pomieszczenia, które mogłyby być przeznaczone na wykonywanie zabiegów. Agata chciałaby je wyremontować i przeznaczyć na nowy gabinet.

W ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP firma będzie mogła sfinansować zakup urządzenia, oprogramowanie do wykonywania zabiegów oraz remont pomieszczenia, w którym będą odbywały się zabiegi. Dzięki realizacji projektu oferta SPA rozszerzy się o nowy, niedostępny w województwie świętokrzyskim zabieg. Firma zdobędzie nowych klientów i zwiększy swoją konkurencyjność na rynku polskim.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.