dotacja do70%

Odnawialne źródła energii

 • budowa lub modernizacja jednostek
 • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z OZE
 • produkcja energii na własne potrzeby

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • budowę, przebudowę i modernizację (w tym zakup urządzeń) infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej,
 • budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej,
 • budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie, z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej,
 • budowę i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).
 • Do 70% kosztów kwalifikowanych projektu
 • Mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • Małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • Ogłoszenie konkursu: III kwartał 2017 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
 • Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Zbigniew prowadzi w powiecie sandomierskim województwa świętokrzyskiego hotel Leśna Góra. Jest to hotel średniej wielkości, usytuowany na wzgórzu, w otoczeniu zieleni i stawów, co znacznie zwiększa jego atrakcyjność dla gości szukających ciszy i spokoju, jednak jest problematyczne dla prowadzenia przedsiębiorstwa. Jedynym dostępnym nośnikiem energii, jaki został przyłączony do hotelu, jest energia elektryczna. W związku z tym wszystkie urządzenia umożliwiające obsługę gości są zasilane energią elektryczną, co generuje olbrzymie koszty. Pan Zbigniew, chcąc je zoptymalizować, postanowił rozwinąć przedsiębiorstwo w kierunku samowystarczalności energetycznej oraz zainwestować w odnawialne źródła energii. Skonsultował się z firmą zajmującą się doradztwem w zakresie OZE i dowiedział się, że najlepszym rozwiązaniem optymalizacyjnym byłoby zamontowanie na południowych połaciach dachu instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby przedsiębiorstwa. Dodatkowo doradzono mu, aby zamontował pompę ciepła umożliwiającą ogrzewanie budynków i ciepłej wody użytkowej. Dzięki tym inwestycjom pan Zbigniew będzie w stanie zmniejszyć koszty prowadzenia działalności do 40%.

Na sfinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (w tym zakup urządzeń) pan Zbigniew będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.