dotacja do70%

Odnawialne źródła energii

 • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
 • energooszczędne technologie produkcji i użytkowania energii
 • modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych (w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie,
 • głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
 • Do 70% kosztów kwalifikowanych projektu
 • Mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • Małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • Ogłoszenie konkursu: 16 czerwca 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
 • Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Ireneusz prowadzi w Działoszycach (woj. świętokrzyskie) przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją części do maszyn skrawających. Firma rozwija się i z roku na rok zwiększa zyski, jednak energochłonne maszyny generują znaczne koszty. Wysokie są też koszty ogrzewania budynku, który charakteryzuje się wysoką przenikalnością ciepła. Pan Ireneusz, chcąc obniżyć te koszty, postanowił zmodernizować halę produkcyjną i linię produkcyjną, tak aby były bardziej efektywne energetycznie. W skład inwestycji modernizacyjnej wchodziłyby takie elementy, jak: ocieplenie obiektu, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, energooszczędne oświetlenie, przebudowa systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na własne potrzeby. Natomiast modernizacja linii produkcyjnej obejmowałaby zamontowanie nowocześniejszych maszyn produkcyjnych zużywających mniej energii elektrycznej. Z danych pochodzących z przeprowadzonego audytu energetycznego wynika, że pan Ireneusz zaoszczędzi do około 40% ponoszonych kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz ogrzewaniem obiektu.

Na sfinansowanie głębokiej termomodernizacji budynku oraz wymiany linii produkcyjnej na efektywniejszą energetycznie pan Ireneusz będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.