dotacja do24 000 zł

Założenie firmy

  • szkolenia finansowane w 100%
  • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • doradztwo związane z prowadzeniem firmy

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

  • Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
  • Szkolenia i doradztwo związane z założeniem i prowadzeniem firmy
  • Dotacja na założenie firmy: do 24 000 zł
Osoby w wieku powyżej 29 lat, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – bezrobotne, nieaktywne / bierne zawodowo, poszukujące pracy.
  • Październik 2016 r.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
flaga UE

Przykład dotacji

Pani Kamila, mieszkanka Elbląga, ma 31 lat i wykształcenie średnie. Jest szczęśliwą matką pięcioletniego Grzesia i trzyletniej Oli. Do czasu zajścia w pierwszą ciążę pracowała w biurze jednej z elbląskich szkół. Po urodzeniu Oli obowiązki związane z opieką nad dwójką małych dzieci nie pozwoliły jej wrócić na rynek pracy. Jednak kiedy Ola poszła do przedszkola, pani Kamila zaczęła poważnie myśleć o rozpoczęciu poszukiwań nowego zatrudnienia. Niestety po analizie ogłoszeń okazało się, że obecnie na rynku nie ma zapotrzebowania na pracowników biurowych. Pani Kamila podjęła decyzję o zmianie ścieżki zawodowej. Od lat interesowała się szyciem ubranek dziecięcych. Często rodzina oraz koleżanki zamawiały u niej ubranka dla swoich dzieci. Postanowiła więc, że założy działalność gospodarczą i zacznie świadczyć usługi szycia ubranek dziecięcych na zamówienie. Pani Kamila dowiedziała się, że lokalne stowarzyszenie realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W jego ramach osobom pozostającym bez pracy przyznawane są dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Pani Kamila może ubiegać się o dotację do 24 000 zł na zakup maszyny i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług szycia ubranek. Przed założeniem firmy pani Kamila odbędzie kompleksowe szkolenie na temat jej prowadzenia i rozwoju, natomiast po otwarciu przedsiębiorstwa będzie mogła liczyć na wsparcie doradcze w zakresie m.in. marketingu, finansów oraz bieżących spraw związanych z prowadzeniem biznesu.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.