dotacja do45%

Nowe produkty i usługi

 • dofinansowanie zakupu prac badawczych od jednostki przemysłowej
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
 • uruchomienie produkcji nowego lub ulepszonego wyrobu

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
 • zakupienie od jednostki naukowej wyników badań naukowych
 • przeprowadzenie we własnym zakresie badań naukowych i badań przemysłowych mających na celu opracowanie nowych produktów i usług
 • tworzenie centrów badawczo-rozwojowych
 • stworzenie linii demonstracyjnej – uruchomienie pierwszej produkcji nowego lub ulepszonego produktu
 • zakup praw do własności intelektualnej
 • Do 45% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • II kwartał 2016
 • Ogłoszenie konkursu: 10 czerwca 2016 r.
 • Nabór wniosków: 10 czerwca 2016 r. – 10 czerwca 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego
 • Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
 • Poddziałanie Ochrona własności przemysłowej
flaga UE

Przykład dotacji

Tadeusz od czterech lat prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego firmę produkującą meble i wyroby z drewna egzotycznego. W ubiegłym roku rozpoczął rozmowy z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu, dotyczące stworzenia nowej receptury preparatów do olejowania mebli z drewna. Nowa linia preparatów ma cechować się unikalnymi właściwościami niespotykanymi w tego typu produktach w skali kraju. Instytut wyraził chęć przeprowadzenia szczegółowych badań i opracowania wyników. Wyliczone wstępne koszty nie są jednak małe. Tadeusz nie chce inwestować dużych środków w zakup receptury nowego produktu, ponieważ nie wie jeszcze, ilu klientów będzie się nim interesowało.

Dzięki możliwości pozyskania dofinansowania w ramach poddziałania 1.2. Tadeusz zamówi opracowanie składu olejów do drewna w instytucie naukowym. Dofinansowanie będzie mógł przeznaczyć również na wyprodukowanie testowej serii oleju i opracowanie nowego procesu produkcyjnego. Dzięki temu Tadeusz sprawdzi właściwości nowego produktu przed rozpoczęciem jego wytwarzania i zaangażowaniem znacznych środków finansowych w wymianę i zakup nowych maszyn. W efekcie w ciągu następnych lat Tadeusz rozszerzy swoją ofertę, zdobędzie nowych klientów i uzyska znaczną przewagę nad konkurentami.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.