dotacja do40 tys. zł

Założenie działalności gospodarczej

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • dla osób nieaktywnych zawodowo
 • wsparcie w pierwszym roku działania firmy

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dotacja na założenie własnej firmy. Osoba nieaktywna zawodowo może uzyskać:
 • dotację na szkolenia / doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • wsparcie finansowe pomostowe w pierwszym roku działania na opłacenie składek ZUS, usług księgowych, specjalistycznego wsparcia szkoleniowego
 • finansowanie do 40 tys. zł (bezzwrotna)
Wsparcie otrzymać mogą:
 • kobiety nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 29 lat
 • kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 50 lat
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)
 • II kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny  Województwa Wielkopolskiego
 • Działanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO
flaga UE

Przykład dotacji

Paulina po urodzeniu dwójki dzieci ma problem ze stałym zatrudnieniem. Skończyła właśnie 30 lat i rozważa założenie własnej firmy. Zawsze interesowała się fotografią, w przeszłości zdobyła nawet kilka nagród w konkurach fotograficznych. Paulina mieszka w aglomeracji poznańskiej i szuka zajęcia, które umożliwi jej połączenie pracy i obowiązków rodzinnych. Ostatnio dowiedziała się, że może wystąpić do jednej z lokalnych fundacji o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności. Warunkiem otrzymania środków finansowych jest jednak udział w szkoleniach i przygotowanie biznesplanu we współpracy z doradcami biznesowymi fundacji. Paulina chciałaby, aby jej przyszła firma zajęła się produkcją reportaży zdjęciowych dla magazynów kobiecych i pism specjalistycznych. Nawiązała już wstępne kontakty w mediach i redakcjach oraz zrobiła rozeznanie w kwestii cen i kosztów. Na tej podstawie wykona biznesplan. Paulina zaplanowała również, że w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności (ok. 22 tys. zł) zakupi aparat fotograficzny oraz przenośne studio (lampy wyładowcze i akcesoria). Wsparcie finansowe pomostowe w pierwszym roku działalności zamierza przeznaczyć na sfinansowanie składek ZUS i zakup usług księgowych w biurze rachunkowym.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.