dotacja do85%

Dotacje na założenie i prowadzenie przedszkola

 • dofinansowanie na zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
 • utworzenie, modernizacja przedszkola
 • dokształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Celem poddziałania jest wsparcie firm i instytucji w utworzeniu lub modernizacji przedszkola, poprawie jego codziennego funkcjonowania, utworzeniu dodatkowych zajęć dla dzieci oraz dokształceniu nauczycieli i opiekunów – co przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych.
Wsparcie jest ukierunkowanie na:
 • przystosowanie budynku do potrzeb edukacji przedszkolnej, w tym: malowanie, instalowanie sanitariatów, kuchni,
 • wyposażenie przedszkola w niezbędnie sprzęty umożliwiające przyjęcie dzieci oraz prowadzenie edukacji,
 • wsparcie bieżącej działalności placówki (w tym wynagrodzenie dla niezbędnego personelu),
 • zajęcia specjalistyczne dla dzieci,
 • dokształcanie nauczycieli.
 • Do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Koszt utworzenia nowego miejsca w przedszkolu nie może przekroczyć 11 396,80 zł.
 • Wszystkie podmioty poza osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (w tym jednostki samorządu terytorialnego).
2017 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego.
 • Działanie: Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu zakończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji szkolnej i przedszkolnej.
 • Poddziałanie: Edukacja przedszkolna
flaga UE

Przykład dotacji

W gminie Dobrzyca w 2016 r. zwiększyło się zapotrzebowanie na miejsca wychowania przedszkolnego. Firma pani Zofii posiada odpowiedni lokal, ale aby prowadzić w nim edukację przedszkolną, musi go dostosować do wymogów dla takich placówek. Konieczne jest także wyposażenie kuchni oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat. Pani Zofia zamierza również zakupić wyposażenie do sal (np. leżaki) oraz pomoce edukacyjne, a w roku 2017 planuje zatrudnić nauczycielki oraz personel pomocniczy (woźne, kucharki, personel administracyjny). Dodatkowo chciałaby zatrudnić logopedę, który poprowadziłby zajęcia z częścią uczęszczających do przedszkola dzieci. Rozważa także wysłanie na studia podyplomowe dwóch nauczycielek. W celu sfinansowania tych zamierzeń firma pani Zofii będzie składała wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.