Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia dla polskich przedsiębiorców, którzy mają problemy związane z zamrożeniem gospodarki w czasie walki z koronawirusem. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program PFR jest skierowany m.in. do mikrofirm (Tarcza Finansowa dla mikrofirm) oraz małych i średnich firm (Tarcza Finansowa dla MŚP). Mogą one zwrócić się poprzez banki z wnioskami o subwencje, które są przyznawane przez PFR i wypłacane za pośrednictwem banków. Idea Bank podpisał umowę z PFR otwierając tym samym drogę dla swoich Klientów do skorzystania z tego wsparcia. Wniosek o subwencję z programu Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników można złożyć w bankowości Internetowej Idea Cloud do końca lipca br.

Uwaga! W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR. Więcej szczegółów>>>

Program Tarcza Finansowa PFR jest skierowany do firm zatrudniających minimum jednego pracownika. Nie obejmuje właścicieli i wspólników.

Uwaga! Ważna zmiana Uprzejmie informujemy, że data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm zgodnie z regulaminem programu została ustalona na dzień 18 maja 2020 r. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

Termin ten został uzgodniony tak aby zapewnić sprawne i prawidłowe rozpatrzenie odwołań. Przypominamy, że odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy.

Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku. Więcej informacji na temat procesu odwoławczego zostanie przedstawionych w ciągu kolejnych kilku dni.

Finansowanie dla mikro, małych i średnich firm jest dostępne w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji:

Dla mikrofirm:

• dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, oraz które osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa powyżej, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy,

• do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (biorąc pod uwagę wielkość średniej polskiej mikrofirmy przeciętnie wartość subwencji wyniesie ok. 70-90 tys. zł),

• środki są bezzwrotne maksymalnie do 75% subwencji; ocena będzie dokonywana po 12 miesiącach od przyznania wsparcia i będzie brała pod uwagę kontynuowanie prowadzenia działalności i utrzymanie średniorocznego poziomu zatrudnienia na jaki została przyznana subwencja,

• zwrotna część będzie spłacana po 12 miesiącach od przyznania subwencji, w 24 nieoprocentowanych ratach.

Dla małych i średnich firm:

• dla firm zatrudniających do 249 pracowników, które nie są mikrofirmami oraz:
- w przypadku małych firm – które osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczyła równowartości w złotych 10 milionów euro, i które nie są mikrofirmami,
- w przypadku średnich firm – które osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro i które nie są ani mikro, ani małą firmą. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa powyżej, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy,

• do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł (biorąc pod uwagę wielkość średniej polskiej firmy MŚP przeciętnie wartość subwencji wyniesie ok. 1,9 mln zł),

•środki są bezzwrotne maksymalnie do 75% subwencji; ocena będzie dokonywana po 12 miesiącach od przyznania wsparcia i będzie brała pod uwagę kontynuowanie prowadzenia działalności, utrzymanie średniorocznego poziomu zatrudnienia na jaki została przyznana subwencja oraz wysokość zanotowanej straty na sprzedaży,

• zwrotna część będzie spłacana po 12 miesiącach od przyznania subwencji, w 24 nieoprocentowanych ratach.

Warunki przyznania subwencji finansowej

• Spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
• Wobec firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
• Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
• Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwe jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
• Przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o przyznanie subwencji, złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.
• Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

Jak złożyć wniosek w Idea Bank?

Wniosek o subwencję można złożyć wyłącznie poprzez Bankowość Internetową Idea Cloud.

Zaloguj się do Idea Cloud i przejdź do zakładki „Usługi dodatkowe”.
Wybierz „Tarcza finansowa PFR” i przystąp do wypełnienia wniosku.

Uwaga!
• Zgłaszając wniosek potwierdzasz rzetelność wpisanych we wniosku danych.
• Upewnij się, że dane Twojej firmy w bankowości są aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze KRS (w tym numer NIP)
• Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w Banku.
• Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej oraz narzędzie autoryzacyjne.
• Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
• Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
• Zapoznaj się z Regulaminem ubiegania się o subwencję
oraz Regulaminem ubiegania się o subwencję obowiązującym od dnia 28 maja 2020 r.
• Zwróć uwagę, że do momentu zakończenia bieżącego miesiąca jedynym miesiącem możliwym do podania w formularzu jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec. Po rozliczeniu deklaracji VAT-7 za kwiecień można wypełniając formularz wniosku uwzględniać kwiecień lub marzec. Więcej szczegółów>>>
• Zapoznaj się także z najczęściej zadawanymi pytaniami umieszczonymi na dole tej strony.
Po poprawnym wypełnieniu wniosku pojawi się wygenerowana przez algorytm maksymalna możliwa kwota subwencji o jaką możesz wnioskować. W okienku poniżej wpisz kwotę o jaką wnioskujesz. Pamiętaj, że jej wysokość nie może przewyższyć tej wyliczonej przez algorytm. Następnie podpisz wniosek, wówczas w systemie Bankowości Internetowej zostanie wygenerowana umowa subwencji finansowej – zaakceptuj umowę kodem SMS.
Udzielenie finansowania, modyfikacja zakresu lub odmowa udzielenia wsparcia nastąpi po rozpatrzeniu umowy subwencji finansowej przez PFR.
O decyzji PFR zostaniesz poinformowany osobnym komunikatem w Bankowości Internetowej.
Pamiętaj!:

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r. Deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

W przypadku podjęcia przez PFR decyzji o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana, po 18 maja 2020 r. będziesz miał możliwość złożenia odwołania. W celu uzyskania wyższej kwoty wnioskowanej subwencji należy zweryfikować rozbieżność danych w rejestrach instytucji (np. ZUS, US) ze stanem deklarowanym we wniosku. Odwołanie może zostać złożone w terminie nie później niż 2 miesiące od dnia otrzymania decyzji. Wnioski złożone po tym terminie będą odrzucane przez PFR. Odwołanie możesz złożyć dwukrotnie.

W przypadku odrzucenia wniosku o subwencję masz możliwość złożenia nowego wniosku.


Istotne materiały.
Zapoznaj się z nimi zanim złożysz wniosek.


Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej dokumentami opisującymi Program i zasady korzystania z subwencji. Materiały te są skróconą wersją informacji przekazanych przez PFR. Dla Twojej wygody podzieliliśmy je tematycznie na informacje ogólne oraz dedykowane do mikrofirm i MŚP:
Q&A Część I. Informacje ogólne
Q&A Część II. Informacje dla mikrofirm
Q&A Część III. Informacje dla MŚP

Szczególnej uwadze polecamy aktualizowane na bieżąco przez PFR odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsiębiorców podczas wypełniania wniosków >>

Jeśli natomiast szukasz szczegółowych, kompleksowych informacji dotyczących całości rozwiązań Programu Tarcza Finansowa PFR zapoznaj się z pełnymi materiałami PFR, do których linki umieszczamy poniżej:
Q&A PFR >>
Najczęściej zadawane pytania >>
Prezentacja>>
Przewodnik Tarcza Finansowa PFR>>
Regulamin>>
Regulamin (obowiązujący od dnia 28 maja 2020 r.)>>
Strona PFR>>
Bezpłatne szkolenia online na temat Tarczy Finansowej >>

Zapoznaj się też z wyjaśnieniami UOKiK dotyczącymi Tarczy Finansowej PFR:
Strona UOKiK >>

Top pytania

Przedsiębiorca będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym - co do zasady - także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów, urządzeń i innych środków trwałych, pokrycia wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami. Otrzymana subwencja będzie mogła zostać wykorzystana również w celu spłaty zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji. W żadnym wypadku natomiast subwencja nie będzie mogła zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązywał będzie całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem firmy. Ponadto subwencja nie będzie mogła służyć finansowaniu nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu gospodarczego (obowiązywał będzie zakaz wykorzystania subwencji w celu akwizycji). Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania przedsiębiorcy określać będzie umowa zawarta z przedsiębiorcą.

  Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w Tarczy Finansowej liczymy w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r. Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. zostanie porównany do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r.

Nie. Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy wpisać we wniosku zmienne dotyczące stanu zatrudnienia i wyników finansowych według określnych wymagań, aby specjalny algorytm wyliczył maksymalną kwotę subwencji, o jaką możesz wnioskować. Pamiętaj, że podane przez Ciebie dane dotyczące liczby pracowników i poniesionej straty będą weryfikowane we właściwych urzędach.

Tak. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą i może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu. Należy jednak pamiętać, że pomoc w ramach wsparcia mikro, małych i średnich firm liczona jest m.in. w oparciu o liczbę pracowników zgłoszonych do ZUS z wyłączeniem właściciela, co uniemożliwi uzyskanie dofinansowania przez jednoosobową działalność gospodarczą, w której pracuje jedynie właściciel.  

Udzielanie subwencji finansowych będzie następowało zgodnie z kolejnością składania wniosków, które w takiej kolejności będą również rozpatrywane, przy czym po wyczerpaniu środków dostępnych w ramach Programu, przedsiębiorcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem PFR.  

Tak. Po złożeniu wniosku są trzy możliwości: przyjęcie i wypłacenie subwencji we wnioskowanej kwocie, przyjęcie i wypłacenie subwencji niższej od wnioskowanej oraz odrzucenie wniosku. Decydować będzie faktyczny status firmy (realne pogorszenie sytuacji finansowej w związku z COVID-19 oraz stan zatrudnienia) oraz dostępność środków. W przypadku odrzucenia wniosku będzie go można złożyć ponownie. Natomiast w przypadku otrzymania subwencji niższej od wnioskowanej można złożyć odwołanie, jednak nie wcześniej niż 18 maja 2020 r.

Tak, wsparcie z Programu będzie można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe. W przypadku, gdy wsparcie w ramach Programu jest łączone z innymi formami wsparcia związanego z COVID-19 stanowiącego pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w postaci subwencji i ulg w płatnościach, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800.000 euro. Dotyczy to np. dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości. Należy również pamiętać, że różne rodzaje wsparcia nie powinny być przez przedsiębiorcę przeznaczane na ten sam cel. 

Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku „nieVATowców”, czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej (przedsiębiorcy składają je poprzez uzupełnienie rubryki dotyczącej wysokości przychodów). Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencje finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów wprowadzono niezbędne zmiany w systemie, które powinny zapobiegać ewentualnym błędnym odrzuceniom wniosków o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR przedsiębiorców rozliczających się metodą kasową lub na podstawie faktur VAT-marża. W przypadku wcześniejszego odrzucenia takiego wniosku prośba o jego ponowne wypełnienie i wysłanie.

Weryfikacja spadków obrotów odbywa się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT). Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorca złożył odpowiednio wcześniej np. deklarację VAT za miesiąc, dla którego przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów, aby uniknąć odrzucenia wniosku. Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.