Projekt dofinansowania przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm został zamknięty z końcem lipca br.
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z projektu wsparcia finansowego w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, powinni dostarczyć do Banku dokumenty potwierdzające, że osoba, która złożyła wniosek i podpisała umowę, posiadała do tego prawne umocowanie. Obowiązek przedłożenia dokumentacji potwierdzającej prawo do reprezentacji przedsiębiorcy i umocowania wynika z Umowy Subwencji Finansowej zawartej przez firmy, które skorzystały z projektu wsparcia finansowego z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

Ważna informacja dotycząca Tarczy PFR 1.0.
Termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do 31 stycznia 2021 r.
Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana w I kwartale 2021 r.
Więcej informacji jest dostępnych pod adresem https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp

Uwaga! Zgodnie z zapisami umowy o subwencję z PFR, każdy z beneficjentów jest zobligowany do weryfikacji posiadanych umocowań. Jeżeli tego nie zrobi, będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji, niezależnie od spełniania warunków do zwrotu dotacji w mniejszej wysokości.

Dokumenty potwierdzające umocowanie dla JDG

Zgodnie z umową subwencji zawartą z PFR, dokumentem potwierdzającymi umocowanie może być wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG).
Aby zapewnić najdogodniejszą realizację procesu weryfikacji umocowań zaprezentujemy dane pozyskane z CEIDG w Bankowości Internetowej Idea Cloud do akceptacji Beneficjenta.

W przypadku braku możliwości automatycznej weryfikacji danych z CEIDG, zostanie udostępniona możliwość samodzielnego pobrania wydruku bezpośrednio ze strony CEIDG oraz przesłania do Banku wymaganego dokumentu poprzez Centrum Informacji w Bankowości Internetowej Idea Cloud.

Sposób przekazania dokumentu:
W celu dostarczenia do Banku wydruku z CEIDG prosimy o:
 1. zalogowanie się do Bankowości Internetowej Idea Cloud;
 2. utworzenie nowej wiadomości w Centrum Informacji;
 3. wybranie kategorii: Obsługa aktywnego produktu, typ sprawy: Upoważnienie do umowy z PFR;
 4. dodanie wymaganego dokumentu w formie załącznika oraz wysłanie wiadomości do Banku.

Po zakończeniu weryfikacji dokumenty potwierdzające umocowania do składanych wniosków w Programie Tarcza Finansowa PFR zostaną przekazane do Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dokumenty potwierdzające umocowanie dla Spółek

Zgodnie z umową subwencji zawartą z PFR, dokumentami potwierdzającymi umocowanie mogą być:

 1. Pełnomocnictwo i pełny odpis z KRS
  Pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła Wniosek lub zawarła Umowę Subwencji Finansowej w imieniu Beneficjenta i zostało:
  1. podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane ujawnione są w odpisie z KRS dostarczonym przez Beneficjenta oraz
  2. podpisane przed datą zawarcia umowy subwencji lub złożeniem wniosku odwoławczego, tzn. data (i godzina z dokładnością do sekundy) poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych jest datą sprzed daty zawarcia Umowy
  3. jest o treści odpowiadającej wzorowi pełnomocnictwa oraz
  4. zostało podpisane przez osoby, o których mowa w pkt (a) powyżej, wyłącznie: za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych; lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
   Wzór pełnomocnictwa (dokument PDF)

 2. Oświadczenie wraz z aktualnym odpisem z KRS
  Oświadczenie powinno być:
  1. złożone przez Beneficjenta będącego osobą fizyczną lub osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi do reprezentowania Beneficjenta w związku z pełnieniem odpowiedniej funkcji, co Bank zweryfikuje wyłącznie na podstawie danych tej osoby zawartych w odpisie z KRS dostarczonym przez Beneficjenta oraz
  2. jest o treści odpowiadającej wzorowi stanowiącemu oświadczenia oraz
  3. zostało podpisane przez osoby, o których mowa w pkt (a) powyżej, wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych; lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
  4. Wzór oświadczenia (dokument PDF).

 3. Odpis z KRS
  W przypadku spółek, do reprezentacji których wystarczające jest działanie jednej upoważnionej do tego osoby należy dostarczyć pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób przekazania dokumentów:
Od 5 grudnia 2020 r. Bank umożliwi przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej poprzez Centrum Informacji Bankowości Internetowej Idea Cloud.
W celu dostarczenia do Banku wymaganych dokumentów prosimy o:
 1. zalogowanie się do Bankowości Internetowej Idea Cloud;
 2. utworzenie nowej wiadomości w Centrum Informacji;
 3. wybranie kategorii: Obsługa aktywnego produktu, typ sprawy: Upoważnienie do umowy z PFR
 4. dodanie wymaganych dokumentów w formie załącznika oraz wysłanie wiadomości do Banku.
Jeśli Pełnomocnictwo lub Oświadczenie (wraz z dokumentem uzupełniającym jakim jest odpis z KRS) będzie dostarczane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, prosimy o wysłanie go na adres Banku:
Bank Pekao S.A.
Centrala
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa z dopiskiem "Idea Bank - upoważnienia PFR"


Po zakończeniu weryfikacji dokumenty potwierdzające umocowania do składanych wniosków w Programie Tarcza Finansowa PFR zostaną przekazane do Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dokumenty potwierdzające umocowanie dla Spółek Cywilnych

Zgodnie z umową subwencji zawartą z PFR, dokumentami potwierdzającymi umocowanie mogą być:
 1. Pełnomocnictwo i wydruk wraz z całą historią zmian z CEIDG
  Pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła Wniosek lub zawarła Umowę Subwencji Finansowej w imieniu Beneficjenta i zostało:
  1. podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane ujawnione są w wydruku z CEIDG dostarczonym przez Beneficjenta oraz
  2. podpisane przed datą zawarcia umowy subwencji lub złożeniem wniosku odwoławczego, tzn. data (i godzina z dokładnością do sekundy) poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych jest datą sprzed daty zawarcia Umowy
  3. jest o treści odpowiadającej wzorowi pełnomocnictwa oraz
  4. zostało podpisane przez osoby, o których mowa w pkt (a) powyżej, wyłącznie: za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych; lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
  5. Wzór pełnomocnictwa (dokument PDF).

 2. Oświadczenie wraz z aktualnym wydrukiem z CEIDG
  Oświadczenie powinno być:
  1. złożone przez Beneficjenta będącego osobą fizyczną lub osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi do reprezentowania Beneficjenta w związku z pełnieniem odpowiedniej funkcji, co Bank zweryfikuje wyłącznie na podstawie danych tej osoby zawartych wydruku z CEIDG dostarczonym przez Beneficjenta oraz
  2. jest o treści odpowiadającej wzorowi oświadczenia oraz
  3. zostało podpisane przez osoby, o których mowa w pkt (a) powyżej, wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych; lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
  4. Wzór oświadczenia (dokument PDF).
Uwaga! Jeśli wspólnikiem spółki cywilnej jest spółka osobowa lub kapitałowa, wymagany jest także pełny odpis KRS dla tego wspólnika.
W przypadku spółek cywilnych Pełnomocnictwo/Oświadczenie na zasadach opisanych powyżej musi być podpisane:
 • Pełnomocnictwo – przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Pełnomocnictwa (tj. przed datą Umowy);
 • Oświadczenie – przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Oświadczenia.
Przy czym, jeśli wspólnikiem jest spółka osobowa lub kapitałowa, to Pełnomocnictwo/Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji tego wspólnika zgodnie z KRS;

Sposób przekazania dokumentów:
Od 5 grudnia 2020 r. Bank umożliwi przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej poprzez Centrum Informacji Bankowości Internetowej Idea Cloud.
W celu dostarczenia do Banku wymaganych dokumentów prosimy o:
 1. zalogowanie się do Bankowości Internetowej Idea Cloud;
 2. utworzenie nowej wiadomości w Centrum Informacji;
 3. wybranie kategorii: Obsługa aktywnego produktu, typ sprawy: Upoważnienie do umowy z PFR
 4. dodanie wymaganych dokumentów w formie załącznika oraz wysłanie wiadomości do Banku.
Jeśli dostarczane Pełnomocnictwo lub Oświadczenie (wraz z dokumentem uzupełniającym: odpis z KRS/CEIDG) będzie dostarczane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi prosimy o wysłanie go na adres Banku:
Bank Pekao S.A.
Centrala
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa z dopiskiem "Idea Bank - upoważnienia PFR"


Po zakończeniu weryfikacji dokumenty potwierdzające umocowania do składanych wniosków w Programie Tarcza Finansowa PFR zostaną przekazane do Polskiego Funduszu Rozwoju.

FAQ


 1. Z jaką datą powinny być podpisane dokumenty Pełnomocnictwa i Oświadczenia?
  Pełnomocnictwo powinno być podpisane przed datą zawarcia Umowy o subwencję lub złożeniem Wniosku odwoławczego. Bank sprawdza, czy te daty i godziny są faktycznie wcześniejsze, czyli zarówno data, jak i godzina poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych jest datą i godziną sprzed daty zawarcia Umowy lub złożenia Wniosku odwoławczego. Oświadczenie natomiast może być podpisane po dacie zawarcia Umowy o subwencję lub złożeniem Wniosku odwoławczego.

 2. Czy klient nie posiadający podpisu kwalifikowanego, ale inny podpis elektroniczny, jest uprawniony do skorzystania z opcji przesłania dokumentu poprzez Bankowość Internetową Idea Cloud?
  Nie, do podpisania Pełnomocnictwa lub Oświadczenia wymagany jest podpis kwalifikowany.

 3. Czy Bank wydłuży termin przyjmowania dokumentów potwierdzających umocowanie? Nie, termin przyjmowania dokumentów wynika z Umowy Subwencji.

 4. Czym się różnią: pełny odpis z KRS i aktualny odpis z KRS?
  Pełny odpis KRS określa wszystkie zmiany organizacyjne w spółce od początku jej wpisu w KRS. Odpis aktualny określa stan na moment jego wygenerowania.

Zapoznaj się z zamieszczonymi dokumentami opisującymi zasady oraz daty realizacji programu dostępnymi na stronie PFR:

Pytania i odpowiedzi kierowane do PFR>>
Prezentacja>>
Przewodnik Tarcza Finansowa PFR>>
Regulamin>>
Bezpłatne szkolenia online na temat Tarczy Finansowej >>

Zapoznaj się też z wyjaśnieniami UOKiK dotyczącymi Tarczy Finansowej PFR:
Strona UOKiK >>