Załóż konto firmowe,
odbierz terminal
Planet Pay

w ramach programu Polska Bezgotówkowa
i przyjmuj płatności kartą bez opłat przez rok!

Terminale płatnicze

Coraz więcej Polaków chce płacić za swoje zakupy kartą, co powoduje że obecność terminala w punkcie sprzedaży staje się koniecznością. Dlatego dla posiadaczy kont firmowych w Idea Banku przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę terminali płatniczych Planet Pay, SumUp, Elavon oraz Kasoterminal – każdy z nich może być dostępny w pakiecie z kontem firmowym prowadzonym za darmo.

Załóż Idea Cloud online!

DLA INDYWIDUALNYCH

0
Za otwarcie i prowadzenie
  • Bankowość
  • Wirtualny doradca
  • Szybkie płatności
  • Idea Hub
  • Wysoko oprocentowane lokaty

DLA FIRM

0
Za prowadzenie dla aktywnych Klientów
  • Funkcje konta indywidualnego plus:
  • Fakturowanie
  • Kredyt dla firm
  • Sejf
  • Zarządzanie płynnością

Możliwość korzystania z terminala płatniczego POS firmy Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce bez opłaty abonamentowej przez 4 miesiące w przypadku zawarcia Umowy o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych w Idea Banku oraz Umowy o akceptację kart za pośrednictwem Elavon Financial Services Limited na co najmniej 24 miesiące. Szczegóły, w tym ponoszone opłaty i prowizje, dostępne u przedstawiciela Elavon Financial Services Limited pod numerem telefonu: 22 381 31 78 koszt połączenia wg taryfy operatora oraz Mobilny terminal płatniczy SumUp to usługa przeznaczona dla posiadaczy rachunku rozliczeniowego dla spółek bądź dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Idea Bank S.A. Szczegóły dotyczące oferty dostępne są na stronie www.ideabank.pl/terminale-platnicze-sum-up.

Promocja "Kasoterminal #ideapay" (dalej "Promocja"), organizowana przez Idea Bank S.A. we współpracy z iPOS S.A. (dalej "iPOS"), przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek Prawa Handlowego. Uczestnikiem Promocji może zostać: 1)Nowy Posiadacz Rachunku, który w Okresie Promocji spełnił łącznie następujące warunki: a) złożył wniosek o zawarcie: - Umowy o Rachunek, o ile jest już stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną, albo Umowy o Rachunek oraz Umowy o Bankowość Elektroniczną, o ile dotychczas nie był stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną; b) zawarł: - Umowę o Rachunek, o ile jest już stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną, albo Umowę o Rachunek oraz Umowę o Bankowość Elektroniczną, o ile dotychczas nie był stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną;; c)złożył w Oddziale bądź za pomocą Bankowości Internetowej Formularz przystąpienia do Promocji "Kasoterminal #ideapay", stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji Regulaminu Promocji; d) najpóźniej w przeciągu 10 dni od zawarcia Umowy o Rachunek złożył Zamówienie na Kasoterminal, według instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu; e) przystępując do Promocji zobowiązał się w okresie minimum 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od przystąpienia do Promocji do: - wykorzystywania Rachunku Banku do rozliczeń płatności bezgotówkowych z Kasoterminala; - posiadania Aktywnego Rachunku; - użytkowania iPOS Web w jednej z dwóch taryf – Standard lub Premium. 2)Obecny Posiadacz Rachunku, który w Okresie Promocji spełnił łącznie następujące warunki: a) jest stroną Umowy o Rachunek i Umowy o Bankowość Elektroniczną oraz nie znajduje się w okresie wypowiedzenia tych Umów; b) w momencie przystąpienia do Promocji wiąże go Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub spółek Prawa Handlowego, wprowadzony dnia 25 listopada 2018 r. bądź jego późniejsze aktualizacje; c) złożył w Oddziale bądź za pomocą Bankowości Internetowej Formularz przystąpienia do Promocji "Kasoterminal #ideapay", stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji Regulaminu Promocji; d) złożył Zamówienie na Kasoterminal, według instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu; e) przystępując do Promocji zobowiązał się w okresie minimum 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od przystąpienia do Promocji do: - wykorzystywania Rachunku Banku do rozliczeń płatności bezgotówkowych z Kasoterminala; posiadania Aktywnego Rachunku; użytkowania iPOS Web w jednej z dwóch taryf – Standard lub Premium. Posiadanie na dzień przystąpienia do promocji Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rachunku Walutowego dla osób fizycznych nie stanowi wyłączenia z Promocji. Nowy lub Obecny Posiadacz Rachunku składając Zamówienie na Kasoterminal w Banku otrzyma rabat na zakup jednego Kasoterminala w następującej wysokości: a) Nowy Posiadacz Rachunku: 480 zł netto; b) Obecny Posiadacz Rachunku: 150 zł netto. W przypadku, gdy Posiadacz Rachunku: a) nie będzie posiadał Aktywnego Rachunku w okresie pełnych 12 miesięcy kalendarzowych od momentu przystąpienia do Promocji, Bank obciąży jego Rachunek kwotą w wysokości 1/12 udzielonego rabatu w cyklu miesięcznym; b) złoży dyspozycję zamknięcia Rachunku przed upływem 12 pełnych miesięcy od przystąpienia do Promocji, Bank obciąży go opłatą w wysokości udzielonego rabatu.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Kasoterminala jest złożenie przez Klienta Zamówienia. Szczegóły dotyczące Promocji zawarte są w Regulaminie Promocji "Kasoterminal #ideapay" dostępnym na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Banku S.A.

Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.