Ubezpieczenia

Informacje dotyczące działalności agencyjnej Banku

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486), poniżej zawarte zostały informacje dotyczące działalności agencyjnej, prowadzonej przez Idea Bank S.A. (zwana dalej „Agentem” lub „Bankiem”):

 1. Agent prowadzi działalność agencyjną pod firmą Idea Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.
 2. Agent jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052; NIP 5260307560; REGON 011063638; kapitał zakładowy zarejestrowany i wpłacony w całości wynosi 156.803.962,00 zł.
 3. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numerem 11212170/A do rejestru agentów, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262 40 91, fax +48 22 262 41 08, strona internetowa: www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie lub w formie elektronicznej (poprzez stronę internetową: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).
 4. Agent wykonuje działalność agencyjną na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń:
  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A
  • Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A.
  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A.
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.
  • Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 1. Wyżej wymienione zakłady ubezpieczeń udzieliły Agentowi pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w ich imieniu.
 2. Klient może zgłosić reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Banku, w Bankowości Internetowej, telefonicznie poprzez infolinię, pisemnie na adres siedziby głównej Banku lub na adres Zespołu Reklamacji: Zespół Reklamacji Idea Bank S.A., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa albo osobiście w dowolnym oddziale Banku.

  Niezależnie od powyższego trybu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego, którego siedziba mieści się pod adresem Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa tel.+48 223 33-73-26; +48 22 333-73-27; fax +48 22 333-73-29 www.rf.gov.pl oraz prawo wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.

  Niezależnie od powyższego trybu Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.
 1. Bank nie posiada akcji, ani udziałów uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zakładów ubezpieczeń, o których mowa w pkt. 4.
 2. Wynagrodzenie dla Agenta za oferowaną Umowę ubezpieczenia jest w formie prowizji, przekazywanej bezpośrednio od Ubezpieczyciela, uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej. Dopuszczalny jest również inny rodzaj dodatkowego wynagrodzenia o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe).
 3. Agent wykonuje czynności agencyjne poprzez osoby fizyczne, posiadające wymagane prawem uprawnienia oraz na podstawie stosownych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej do działania w imieniu Agenta jest okazywane klientom przez pracowników lub współpracowników Agenta.

 

 

Załóż Idea Cloud online!

DLA INDYWIDUALNYCH

0
Za otwarcie i prowadzenie
 • Bankowość
 • Wirtualny doradca
 • Szybkie płatności
 • Aplikacja mobilna
 • Wysoko oprocentowane lokaty

DLA FIRM

0
Za prowadzenie dla aktywnych Klientów
 • Funkcje konta indywidualnego plus:
 • Fakturowanie
 • Kredyt dla firm
 • Sejf
 • Zarządzanie płynnością