25.07.2019

Wykup Obligacji podporządkowanych serii A

Idea Bank informuje, że w dniu 25 lipca 2019 r. wykupił wszystkie podporządkowane obligacje na okaziciela serii A wyemitowane w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji.

Jednocześnie wraz z kwotą wykupu zostały wypłacone obligatariuszom odsetki za ostatni okres odsetkowy.